Tasty surprise for you and your relatives
099 30-11-11 091(098) 90-62-00
GRILL EXPRESS Գլխավոր > Թոնրի
Pork loin (tondir) - 3 pieces

Made from fresh meat.

+ 5 pcs potatoes and 2 onions
3500dr
Pork ribs (tondir) - 4 pcs

Made from fresh meat.

+ 5 pcs potatoes and 2 onions
3300dr
Pork flesh (tondir) - 4 pcs

Made from fresh meat without bones.

+ 5 pcs potatoes and 2 onions
3000dr
Trout barbeque (tondir) - 1 kg

Trout barbeque, made with distinctive spices with pieces.

3300dr
Sturgeon barbeque (tondir) - 2 kg

Sturgeon barbeque, made with distinctive spices with pieces.

7800dr
Chicken barbeque (tondir) - 1 items

Made from fresh meat with distinctive spices.

+ tomato sauce
+ garlic sauce
3500dr
Chick barbeque (tondir) - 1 items

Made from fresh meat with distinctive spices.

1500dr
Chicken thights (tondir) - 1 port

Made from fresh meat with distinctive spices.

1500dr
Chicken wings (tondir) - 1 port

Made from fresh meat with distinctive spices.
Chicken wings

1500dr
Lamb loin (tondir) - 1 port

Made from fresh meat with distinctive spices.

4500dr
Lamb ribs (tondir) - 1 port

Made from fresh meat with distinctive spices.

4000dr
Lamb (tondir) - 1 port

Made from fresh meat with distinctive spices.

3800dr
Rabbit barbeque (tondir) - 1.5 կգ

Համեղ և հյութեղ ճագար: Կարելի է պատվիրել ամբողջական, ինչպես նաև կտրատված: Պատրաստ կլինի պատվերի պահից սկսած 1.5 ժամ անց:

9000dr
Piglet (tondir) - 1 kg

Made from fresh meat with distinctive spices.

Order 2-3 days earlier.

45000dr
© 2020 All rights reserved